Publisher Name: Bartaman  (18)

Sharir o Swastha 15th July 2017  
Shubha Dutta
Price Rs.10

Saptahik Bartaman 13th January 2018  
Shubha Dutta
Price Rs.8
OUT OF STOCK

Sukhi Grihokon December 2017  
Shubha Dutta
Price Rs.12

Sharadiya Bartaman 1424  
Shubha Dutta
Price Rs.60
OUT OF STOCK

Sukhi Grihakon January 2018  
Shubha Dutta
Price Rs.12

Sukhi Grihakon February 2018  
Shubha Dutta
Price Rs.12